Metier Digital bistår Norsk helsenett i å gi pasienter og helsepersonell en bedre oversikt over legemiddelbruk

helse

03. mars 2023

Feilmedisinering koster liv hvert år. Årsakene er mange og ligger for det meste på systemnivå. Feil i legemiddelhåndtering oppstår ikke bare internt på et sykehus eller et sykehjem, de finnes også i samspillet mellom helseinstitusjonene. Oppsummert, vi har i dag ingen gode IT-systemer som gir fastleger, sykehus, sykehjem og spesialister en god oversikt på tvers av pasientenes medisinbruk, men det jobbes med utfordringen, og to av Metiers konsulenter bidrar i arbeidet med å øke pasientsikkerheten.

Metier Digital, med kompetanse på helse

Metier Digital, en del av Metier, A Tetra Tech Company, har en rekke konsulenter i oppdrag knyttet til digitalisering av norsk helsesektor. Oppdragene spenner seg fra teknisk bistand, operative roller som prosjektledere og innføring av e-helseløsninger, til mer rådgivende og konsulterende roller.

Konsulentene Emmanuelle Vrålstad og Daniel Rosenlund er i dag utleid til Norsk helsenett SF. Norsk helsenett (NHN) er et norsk statsforetak som leverer digital infrastruktur og nasjonale e-helseløsninger som Helsenorge, e-resept, kjernejournal og andre løsninger, og som bidrar til bedre helsetjenester. I tillegg leverer Norsk helsenett tjenester til helseforvaltningen.

De to konsulentene har betydelig erfaring fra oppdrag i ulike deler av norsk helsesektor.

- Vi ser på hvert av disse oppdragene som en mulighet til å ytterligere forbedre det norske helsevesenet gjennom et digitalt løft, og vi er ydmyke i forhold til å kunne være med å bidra til de samfunnsoppdrag som løses. I tillegg mener jeg Metier er i en unik posisjon da vi leverer tjenester som dekker hele utfordringsbildet norsk helsesektor står overfor, med økt digitalisering, nye sykehusbygg og fysisk infrastruktur, samt virksomhetsutvikling, sier Daniel. Han er også sentral i det pågående arbeidet med å etablere et eget «Helseteam» i divisjonen Digital.

Norsk helsenett jobber på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. En rekke av disse oppdragene gjennomføres i regi av Direktoratet for e-helse, som Program pasientens legemiddelliste (PLL). Programmet samler prosjekter og aktiviteter som bidrar til å etablere konseptet pasientens legemiddelliste. Emmanuelle og Daniel jobber i tre av disse prosjektene.

Emmanuelle Vrålstad

Emmanuelle Vrålstad

Senior Manager

Emmanuelle har bistått komplekse organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Hun er en engasjert prosjektleder/ seniorrådgiver som i over 20 år har bidratt til å effektivisere teknologitunge prosesser og iverksette IT-løsninger, både i privat og offentlig sektor.
Daniel Rosenlund

Daniel Rosenlund

Senior Manager

Daniel har over 15 års fartstid fra prosjektarbeid, og er en erfaren prosjektleder fra både privat og offentlig sektor. Han har de siste 8 årene primært jobbet med å bistå digitaliseringsarbeidet og innføring av nye digitale tjenester innenfor norsk helsesektor.

Figur 1 PLL-konseptet er basert på eksisterende IT-infrastruktur og tekniske løsninger

Om Pasientens legemiddelliste

  • Legemiddelliste for alle pasienter. Listen oppdateres av alle leger.
  • Deles via reseptformidleren og kjernejournal.
  • Tilgjengelig for innbygger via helsenorge.no.

Bedre samhandling i helsetjenesten

Konseptet pasientens legemiddelliste ble etablert på grunn av en mangelfull samhandling i helsetjenesten rundt pasientenes legemiddelbehandling. Situasjonen i dag er slik at viktig medisininformasjon er spredt i ulike pasientjournalsystemer. Den deles ikke alltid mellom behandlerne en pasient er i kontakt med. Det kan føre til at helsepersonell kan være i tvil om hvilke medikamenter en pasient virkelig bruker. PLL løser det. Det nye konseptet skal sørge for at dataene om hvilke medikamenter som er i bruk hos hver pasient, er tilgjengelige for legene, sykepleierne og apotekene – i sanntid.

I tillegg er dagens rutiner for å finne pasientens korrekte legemiddelopplysninger ofte manuelle, og tidkrevende for helsepersonellet. I en allerede presset helse- og omsorgstjeneste kan det lede til en dårligere kvalitet på legemiddelinformasjonen til pasientene.

Formålet med PLL er derfor å:

  • Øke datakvaliteten på legemiddellisten og dermed øke pasientsikkerheten. I dag er 12 % av pasientskader forårsaket av feil legemiddelforbruk, ifølge en kartlegging fra Pasientsikkerhetsprogrammet
  • Redusere tiden helsepersonell bruker på å hente inn informasjon om pasientens legemiddelbehandling

 

Én felles digital kilde gir bedre oversikt

Løsningen blir å gi helsetjenesten én felles digital kilde, slik at helsepersonell får en bedre oversikt over hvilke medisiner pasientene bruker i enhver tid. For mer informasjon om konseptet pasientens legemiddelliste, se på videoen her.

Konseptet prøves allerede ut i Bergen gjennom prosjektet Utprøving av pasientens legemiddelliste, som startet sommeren 2020.  Hensikten med pilotprosjektet er å samle nyttig kunnskap rundt PLL som kan brukes når konseptet gradvis innføres nasjonalt i 2024.

På slutten av januar 2023 har 163 fastleger, 24 avtalespesialister og en håndfull sykehusleger fra Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus vært i gang med i utprøvingen av PLL. Dette skal utvides til flere sykehusavdelinger, samt hjemmebaserte tjenester og sykehjem i Bergen kommune i løpet av året.

Emmanuelle Vrålstad bistår prosjektleder Tom Verner Karlsen i oppfølging av prosjektets fremdrift, og håndtering av prosjektrisikoene. Hun bidrar til at flere leger får god informasjon, opplæring og støtte rundt PLL.  Hun er også med i fora der helse og IT sees i sammenheng, og fremtidige løsninger for helsetjenesten og norske pasienter skapes.

- Behovet prosjektet skal ivareta er komplekst og utfordrende. Oppgaven involverer kompetansen til mange personer fra ulike miljøer. Dette samarbeidet kan til tider virke overveldende. Likevel er engasjementet i prosjektteamet og blant øvrige interessenter inspirerende og motiverende. Dessuten er jeg overbevist om at prosjektet vil føre til store fremskritt for både pasientens sikkerhet og helsetjenestens kapasitetsutfordringer», sier Emmanuelle.

Mer informasjon om prosjektet Utprøving av pasientens legemiddelliste finner du her.

 

Økt kontroll og effektivitet i multidosehåndteringen

Multidose i e-resept er et prosjekt som skal styrke pasientsikkerheten, samt oppnå økt kontroll og effektivitet i multidosehåndteringen. Prosjektet er en del av Program pasientens legemiddelliste, som ledes av Direktoratet for e-helse, der Norsk helsenett er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

Men, hva er egentlig elektronisk multidose?

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser, til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Med e-multidose, vil multidoseansvarlig lege (oftest fastlegen) videreformidle fullstendig liste som sendes til et multidoseapotek. Multidoseapotek pakker legemidler i multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

Dagens løsning med multidose på papir baserer seg på ordinasjonskort, som er en papirbasert legemiddeloversikt signert av lege. Fastlegen sender ordinasjonskort via post eller faks til multidoseapotek som brukes som grunnlag for pakking.

Utfordringene med det gamle systemet på papir er blant annet relatert til personvern, dobbeltforskrivninger, pasientsikkerhet og graden av manuelt arbeid. Alle disse faktorene bedres med nytt system.

Løsningene prosjektet innfører forventes å gi nytte og gevinster på disse områdene:

  • Tryggere legemiddelbehandling: Det blir utarbeidet en komplett legemiddelliste for pasienter som mottar legemidler i multidose, og som er kvalitetssikret av lege og apotek.
  • Bedre tilgjengelig legemiddeloversikt for helsepersonell: Alle behandlende leger (for eksempel leger på legevakt, sykehus, praktiserende spesialisert og leger i kommunale pleie- og omsorgstjeneste) og andre rekvirenter (som helsesykepleiere, jordmødre og tannleger) kan laste ned pasientens legemiddelliste fra reseptformidleren. Annet helsepersonell med tjenstlig behov kan laste ned pasientens legemiddelliste fra kjernejournal.
  • Færre pasientskader som følge av doble forskrivninger

Daniel Rosenlund jobber som innføringsleder i prosjektet og har ansvar for å sørge for igangsetting av nye legekontor, og sikre kvalitet og fremdrift i overføringen fra papirmultidose til elektronisk multidose. Daniel har en koordinerende rolle mellom de berørte aktørene multidoseapotek, fastlegekontor og journalleverandører.

Fra februar 2023 benytter drøyt 600 fastleger elektronisk multidose for ca. 4500 pasienter i 47 kommuner. Prosjektet har som mål å innføre elektronisk multidose for 80% av fastlegene i løpet av 2024.

 

Bedre informasjonsflyt med kjernejournal

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt.

Kjernejournal er tatt i bruk av fastleger, legevakter og sykehus. Men helsepersonell i kommunal pleie- og omsorgssektor har til nå ikke hatt tilgang.

Prosjektet koordinerer derfor arbeidet med innføring av løsningen, samarbeider tett med journalleverandørene i pleie- og omsorgssektoren og med KS, og er ett av fire prosjekter i Program pasientens legemiddelliste

Fra februar 2023 er det ca. 175 kommuner som bruker Kjernejournal og ca. 25 kommuner som er teknisk tilrettelagt for å ta løsningen i bruk. Prosjektet har som mål at 80% av landets kommuner skal ha tatt i bruk løsningen i løpet av 2023.

Emmanuelle har frem til årsskiftet vært en del av prosjektet og har bistått kommuner med teknisk tilkobling og veiledning. Daniel er fortsatt en del av prosjektet som varer ut 2023, og jobber primært med innføringsaktiviteter for å sikre den definerte måloppnåelsen og gevinstene satt av programmet.

prosjekter i program pasientenes legemiddelliste

 

 

Om Norsk helsenett

Norsk helsenett ble etablert i 2004. Selskapet har en årlig omsetning på cirka 2,2 milliarder kroner og har pr i dag i underkant av 900 medarbeidere i Trondheim (hovedkontor), Oslo, Tromsø, Bergen og Svalbard.

 

Om oss

Metier Digital er en del av Metier, et norskbasert konsulentselskap i Tetra Tech-gruppen. Metier Digital fokuserer på å hjelpe virksomheter med å utnytte teknologi for å drive innovasjon og forbedre sine leveranser. Selskapet har spesialisert seg på å jobbe med kunder innenfor områder som offentlig sektor, helsevesen, finans, energi, transport og logistikk.

Metier Digitals tjenester inkluderer blant annet digital strategiutvikling, endringsledelse og prosjekt- og programledelse. Metier Digital har et team bestående av erfarne teknologikonsulenter og prosjektledere, som arbeider tett med kundene for å forstå deres behov og levere riktige og bærekraftige teknologiløsninger.

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.