Verdistyrt prosjektutvikling

I Metier har vi fokus på verdiskaping. Verdistyrt prosjektutvikling er en gjennomføringsmodell som hjelper virksomheter med å styre prosjekter mot å maksimalisere verdien av investerte midler. Den tar sikte på å oppnå mer nytte for pengene, redusere gjennomføringstiden og øke forutsigbarheten for alle involverte parter. 

Kort om tjenesten -  hva er verdistyrt prosjektutvikling?

Verdistyrt prosjektutvikling går ut på å – gjennom hele prosjektet – styre arbeidet mot å maksimalisere verdien av investerte midler. Dette innebærer at alle viktige valg i prosjektet tas med utgangspunkt i de overordnede målsettingene. En skulle tro at dette var en selvfølge i alle prosjekter av en viss størrelse, men slik er det altså ikke. Ofte fører mangel på tydelige strategiske mål, riktig kompetanse og insentiver for aktørene, til at den mulige verdien av prosjektene ikke tas ut.

Nøkkelen til suksess er å ta de riktige valgene i tidligfase, fordi de store beslutningene tas i denne fasen. En grundig innsats i tidligfase er avgjørende for å sikre målrettet arbeid og høyest mulig avkastning på investeringen i prosjektet (ROI). Dersom du gjør de riktige tingene i tidligfase, kan du forvente gode resultater.

Kvaliteten på tidligfasen har direkte innvirkning på prosjektets varighet, de totale investeringskostnadene og den totale verdiskapingen. God kvalitet på din tidligfase gir også et bedre business case.

 

Tilnærming

For å lykkes med verdistyrt prosjektutvikling, holder det ikke at du definerer rett prosjekt og gjennomfører prosjektet riktig. Du må også optimalisere strategi, organisasjon og prosesser. Dette krever godt lederskap og samspill mellom de som finansierer prosjektet, utbygger og brukere. 

Per i dag har vi ingen tydelig definisjon som dekker prosessen med verdioptimalisering – inkludert styring og prioritering. Det finnes dog et knippe engelske begreper som dekker deler av prosessen, blant dem Target Value Design, Design to Cost og Value Engineering, som alle kan inngå som viktige elementer i verdistyrt prosjektutvikling.

Verdi

Z

Mer nytte for pengene, gjennom maksimalisering av verdi.

Z

Raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet.

Z

Økt forutsigbarhet for partene.

analytics discussion

Veiledere for verdistyrt prosjektutvikling

En veileder for deg som ønsker mer verdi per krone i ditt prosjekt.

Veilederen for Verdistyrt prosjektutvikling gir innsikt i hvordan man kan oppnå mest verdi for hver investerte prosjektkrone og er relevant for premissgivere, bestillere, prosjekteiere, kvalitetssikrere, rådgivere og prosjektledere.

I tillegg til hovedmålgruppen er veilederen relevant for kvalitetssikrere, rådgivere, ledere for brukervirksomheter og for prosjektledere. 

Veilederen er skrevet sammen Sykehuset i Vestfold og Skanska, og baserer seg på to demonstrasjonsprosjekter; Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold og Politiets nasjonale beredskapssenter på Taralrud.

Eksemplene og begrepene som benyttes er fra byggebransjen, men prinsippene passer godt for flere typer prosjekter i offentlig og privat sektor.

  dame som jobber med business analytics

  Økt verdi i ditt prosjekt

  Kompetent prosjekteierstyring

  Usikkerhet om de store linjene er et prosjekts største fallgruve. En kompetent prosjekteier evner å fastsette tydelige mål og føringer, stille krav til prosjektsikring, engasjere prosjektleder, utfordre og å fatte alle sentrale beslutninger.

  Grundige tidligfasestudier

  Grunnlaget som legges i tidligfase følger deg gjennom prosjektet. Bruk derfor denne tiden til å utrede behov, muligheter og lønnsomhet grundig. Alternativet er lavere verdi, omkamper eller avsporing.

  Tydelige suksesskriterier

  For å lykkes må prosjekteier definere hva som ønskes oppnådd så tydelig som mulig. Manglende tydelighet medfører gjerne et tilfeldig resultat. Hvordan måler vi at vi har lykkes?

  En robust og vedtatt gjennomføringsstrategi

  Legg de store linjene for hvordan prosjektet skal komme helt i mål. Dette er helt avgjørende for en forutsigbar fremdrift. Alternativet er som regel store forsinkelser.

  En felles og helhetlig arbeidsmetodikk

  En felles og helhetlig arbeidsmetodikk sikrer kontinuerlig og reell styring av prosjektomfang og kostnader. Integrerte arbeidsprosesser gir god involvering og bedre kontroll.

  Riktig kompetanse, til riktig tid

  Et vellykket prosjekt krever kompetanse på en rekke områder, som utredning, ledelse, brukerkoordinering, arkitektur, teknikk, bærekraft, bygging, ferdigstillelse og drift. Involver derfor riktig kompetanse tidlig nok.

  Samspill og riktige insentiver

  Prosjektets resultater bør stå i sentrum av gjennomføringsmodellen, og den bør sikre at aktørene drar i samme retning. Motiverende insentiver som understøtter prosjektets mål, samt åpenhet og tillit, er en forutsetning for å lykkes med samspillet.

  Kultur for verdioptimalisering

  Hvis du ikke styrer kulturen, vil kulturen styre prosjektet. Ledelsen må jobbe for en kultur som oppfordrer til kost/nytte-optimalisering, og gjennomsyrer prosjektarbeidet i alle ledd.

  Samlokalisering for høyere effektivitet

  De fleste vurderinger knyttet til omfang i et prosjekt, er tverrfaglige. Samlokalisering gir bedre kommunikasjon og grunnlag for raskere beslutninger. Det kan også̊ bidra til å redusere konfliktnivået

  Verdistyrt prosjektutvikling er en del av Project Excellence Framework

  Project Excellence Framework - vårt rammeverk for å lykkes med de store og komplekse prosjektene.

  Målet med Project Excellence-rammeverket er å velge riktig prosjekt, riktig løsning og å realisere det prosjektet som gir mest verdi – mens du har kontroll hele veien. Verdistyrt prosjektutvikling, som primært er et tidligfase-rammeverk inngår i Project Excellence. 

   

  Fagansvarlig for Verdistyrt prosjektutvikling

  Magne Lilleland-Olsen

  Magne Lilleland-Olsen

  Business Director, leder for Verdistyrt prosjektutvikling og Project Excellence

  Kontakt oss

  Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.