Fokus på kulturbygging hos Nye veier

helse

12. juni 2019

I snart et halvt år har Nye veier jobbet etter prinsipper hentet fra verdistyrt prosjektutvikling. På en fellessamling i vinter ble det besluttet å styrke den verdibaserte adferden – med utgangspunkt i fire «bokser»: Innovativ, enhetlig, åpen og inkluderende.

Årlig ender fortsatt for mange prosjekter opp med store, uforutsette kostnadsøkninger. Byggeprosjekter er kjent for å være en av de verste i klassen, delvis fordi byggenæringen til nå ikke har vært flinke nok til å sikre at prosjektene gjennomføres på en god måte. Dette ønsker vi i Metier å gjøre noe med, og har derfor lansert en veileder for verdistyrt prosjektutvikling. Vårt ønske er at dette blir starten på en omstilling i bransjen. For å lykkes med dette, kreves modige og kompetente byggherrer – som tør å gå foran og satse. En av disse er Nye veier, som jobber etter mange av prinsippene i verdistyrt prosjektutvikling.

– Jeg har vært i bransjen lenge, og har alltid syntes det har vært interessant å sette sammen team. Når det er sagt, med fokus på samspill, team- og kulturbygging, skaper det trygghet å ha felles verdier i ryggen for å utvikle teamet.

Det sier utbyggingssjef Morten Lossius i Nye veier.

Hvis du ikke styrer kulturen, vil kulturen styre prosjektet

Siden februar har Nye veier samarbeidet med Metier om et prosjekt som går på verdistyrt prosjektutvikling, og da med spesielt fokus på samspill, med team- og kulturbygging.

Lossius forteller at det å involvere teammedlemmer, slik at alle drar i samme retning mot samme mål, er en spennende oppgave. I kjølvannet av det ferske prosjektet, er det både blitt enklere å finne riktige roller, og å agere om det skulle oppstå noe uforutsett.

– Vi har hatt to samlinger med Metiers Johan Grieg Alberts. I den første diskuterte teamet, som består av 14 personer, hvilke mål vi skulle sette oss for 2019. Vi vektla hva hver enkelt kunne bidra med inn i prosjektet, med faglige og personlige egenskaper. I tillegg formulerte hver enkelt hva de ønsket seg fra teamet for å kunne gjøre en god jobb. Det har rett og slett vært veldig moro å jobbe med, forteller Lossius.

I forkant av den andre samlingen fikk teamet tilsendt en undersøkelse, som hadde som mål å belyse hvilke personlighetstyper de forskjellige teammedlemmene hadde. Dette ble deretter gjennomgått i fellesskap, noe Lossius mener har vært svært verdifull lærdom.

– Vi ble bedre kjent med oss selv og med hverandre, enkelt og greit. Jeg tror også vi har lært oss å bli mer tolerante. Nå har vi fått satt noen samspillsregler, og forventningen er at den kulturen vi bygger vil oppleves som positiv, ikke minst når vi får entreprenørene med på laget.

For å lykkes med å utvikle et godt team, er prosjektleder avhengig av å kontinuerlig kunne tilpasse teamet til prosjektets behov. Om det legges til rette for åpenhet – gjennom en flat struktur – er det et godt utgangspunkt. Eller som det står i veilederen: Hvis man ikke styrer kulturen, så vil kulturen styre prosjektet. Og det er her team- og kulturbygging kommer inn i bildet.

Ett prosjekt, innad og utad

Utbyggingssjefen forteller at han har vært involvert i en rekke prosjekter, hvor problemene sjelden har vært grunnet manglende kompetanse innad i teamet, men at det tidvis har oppstått usikkerhet rundt egen rolle og hvilke mål som er prioritert. Mye av fokuset i det pågående arbeidet med verdistyrt prosjektutvikling, har vært nettopp det å avklare hva hver enkelt kan bidra med, både faglig og personlig, og hva de ønsker fra teamet. For å ta ut potensialet fra et samlet prosjektteam, kreves relasjonsbygging.

-Til nå har dette vært veldig vellykket. Johan Grieg Alberts har vært en svært god fasilitator, noe jeg bare må få skryte av, sier Lossius.

Han er spesielt opptatt av å fremheve at teamet er blitt betraktelig mer åpne, støttende og lyttende i møte med hverandre. I kjølvannet av dette kommer også det å være åpen for kritikk. Lossius er i tillegg opptatt av at det ikke holder å oppfattes riktig fra utsiden, om det ikke stemmer med hvordan teamet faktisk fungerer:

– Ta for eksempel «enhetlig» – vi ønsker å være ett prosjekt, både innad og utad. Det vises godt utenfra hvordan vi har det innad, så dette handler om å klare det kunststykket det er å skape en åpen og inkluderende kultur, samt å sørge for en god praksis i teamet.

For Lossius er dette en ny, mer grundig måte å jobbe på. Det å kartlegge personlighetene til teammedlemmene, har vært spesielt vellykket, mener han:

– Det handler absolutt ikke om å rangere personlighetstypene, men å bli nærmere kjent med hverandre for lettere å utløse de samlete egenskapene i teamet. Med basis i «innovativ, enhetlig, åpen og inkluderende», vil vi absolutt fortsette med verdistyrt prosjektutvikling, avslutter Lossius.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...