Ledelses- og teamutvikling i organisasjoner

Ledelses- og teamutvikling er to nært relaterte begreper som fokuserer på å forbedre ledelseskompetanse og styrke effektiviteten til arbeidsgrupper eller team i en organisasjon. Samlet sett er både ledelses- og teamutvikling viktige for organisasjonens suksess, da de bidrar til å forbedre både individuelle og kollektive ferdigheter og evner som er nødvendige for å oppnå organisatoriske mål.

I Metier jobber vi tett med prosjektledere og teamledere i ulike miljøer. Vi har lang erfaring med å levere lederutviklingsprogram og enkeltstående kurs innenfor kommunikasjon, selvledelse, ledelse og teamutvikling.

Hva er ledelses- og teamutvikling?

Bevissthet kan skapes på et øyeblikk, læring kan skje på relativt kort tid, men utvikling krever tid og prosess.

For å utvikle deg som leder bør du legge ned målrettet innsats over tid, og la ny kunnskap modnes mens du tar den i bruk i din egen hverdag. I Metier har vi utviklet en kursportefølje med enkeltstående kurs som adresserer flere emner innen ledelse, teamutvikling og kommunikasjon. I disse kursene møtes vi - fysisk eller digitalt - da toveis kommunikasjon og samhandling er helt sentralt. Før noen av kursene må du forberede deg ved å gå igjennom noen e-læringsleksjoner.

Vi har svært god erfaring med å sette flere av kursene våre sammen til et program - nettopp for å skape en prosess hvor utvikling kan skje. Samtlige kurs handler om å bevisstgjøre deg og utvikle dine evner til å sette sammen gode team, lede, kommunisere og samarbeide. Du vil få økt innsikt i din egen lederstil og egne kommunikasjonsmåter, lære og øve på flere måter å kommunisere på, bli bevisst på egne styrker og utviklingsområder og få konkrete verktøy for å lede deg selv og andre mot felles mål.

Hvorfor er det så viktig med ledelses- og teamutvikling?

Økt konkurransefortrinn

Sørg for at du som leder legger til rette for at menneskene på din arbeidsplass bidrar med hele seg. Som leder har du et ansvar for at dine kolleger kjenner seg psykologisk trygge til å skape innovasjon og vekst.

Godt arbeidsmiljø

En dårlig leder er ofte direkte årsak til at mange arbeidstakere søker lykken andre steder. Ved å øke kompetansen og fremme utvikling blant dine ledere, vil du også øke mulighetene for å beholde og videreutvikle dine ansatte.

Skap resultater

De beste resultatene skapes gjerne sammen med andre - som tenker og vurderer annerledes enn deg selv. Forstå hvorfor forskjellighet er en verdifull ressurs, og hvordan du bygger høytytende team.

Noen av våre kunder

Atea satser stort på kompetanseheving

Atea satser stort på kompetanseheving

Hvordan får man en bedrift til å snakke samme språk, trekke i samme retning og ha en enhetlig, samkjørt bedriftskultur? Når vi snakker om kompetanseheving, tenker vi ofte at dette er et steg for den ansatte i å sikre seg en god karriereprogresjon, samtidig som det...

Caverion sikrer økt prosjektkompetanse i sin organisasjon

Caverion sikrer økt prosjektkompetanse i sin organisasjon

Caverion øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på alle nivåer, ved å gi ansatte tilbud om utviklingsløp med...

Fokus på kulturbygging hos Nye veier

Fokus på kulturbygging hos Nye veier

I snart et halvt år har Nye veier jobbet etter prinsipper hentet fra verdistyrt prosjektutvikling. På en fellessamling i vinter ble det besluttet å styrke den verdibaserte adferden – med utgangspunkt i fire «bokser»: Innovativ, enhetlig, åpen og inkluderende. Årlig...

I 2019 jobbet vi sammen med Nye Veier i et prosjekt hvor vi leverte to samlinger om samspill og team- og kulturbygging.
På den første samlingen jobbet vi med mål og hva hver enkelt kunne bidra med inn i prosjektet, med både faglige og personlige egenskaper. Den andre samlingen fokuserte på personlighetstyper på de forskjellige teammedlemmene slik at de ble bedre kjent med seg selv og hverandre.

Nå er vi involvert i et pågående prosjekt, Langangen - Rugtvedt.

Vi bistår Prysmian med utikling av det nordiske lederteamet.

Metier har levert et 6 dagers lederutviklingsprogram til Statsbygg, fordelt over tre fysiske samlinger. Gjennom disse samlingene har vi jobbet systematisk med den enkeltes selvinnsikt og egen lederplattform, ledelse av andre, og ledelse av seg selv og eget team. Som en forlengelse av programmet og den enkeltes utvikling har vi også kunnet tilby individuell coaching.

Vi har også bistatt med flere samspillsprosesser for Statsbygg - blant annet for Vikingtidsmuseet, Nationaltheatret og Fram 2.

Vi har levert lederutvikling for prosjektledere hos Forsvarsmateriell.

Vi kan levere

Lederutvikling

Vi har en solid kursportefølje med kurs innenfor ledelse, kommunikasjon og teamutvikling som kan settes sammen til et fullverdig lederutviklingsprogram eller gjennomføres hver for seg.

Presentasjonsteknikk

Lær å forberede og bygge gode presentasjoner, med verktøy tilpasset budskap, målsetting og tilhørere. På dette kurset gir vi deg konkrete tips til virkemidler for den praktiske gjennomføringen, og hva du kan gjøre for å dempe eventuell nervøsitet forbundet med å holde presentasjoner.

Bygging av effektive team

Felles for alle prosjektteam er at de er en midlertidig sammensatt gruppe med ett felles prosjektmål. Da er det viktig å skape en motivasjon og forståelse for hva prosjektet skal ende i, samt evne å trekke på de styrkene som finnes i teamet. Bygging av effektive team gir deg innsikt i sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team.

Ledelse og kommunikasjon

En god leder delegerer og jobber gjennom et motivert team. Dette kurset lærer deg hvordan du skaper entusiasme og forståelse rundt et prosjekt og får medarbeiderne til å ta ansvar for sine oppgaver. Gjennom en kombinasjon av teori og praktisk trening får du innsikt i hvordan en åpen og målrettet kommunikasjon styrker din evne til å motivere de du leder, i tillegg til at du får en større bevissthet rundt dine egne kommunikasjonsstiler og motivasjonsfaktorer.

Jungs Type Index (JTI)

JTI er et psykologisk, ikke-evaluerende verktøy designet for personlig utvikling og effektiv samhandling, basert på Carl G. Jungs lære om psykologiske typer. JTI er et verdifullt støtteverktøy for å sette sammen høyt presterende prosjektteam. I Metier bruker vi kunnskapen om JTI både internt og ute hos kundene våre – med den primære funksjonen å bevisstgjøre oss styrkene og utfordringene som ligger i våre iboende (u)likheter.

Teamkompass

I tilknytning til JTI er det utviklet et eget kompass som fungerer som en guide til å definere og fordele roller innad i et team. Vi holder workshops hvor vi ser på hvordan ditt team kan orientere seg best mulig etter teamkompasset. Vi bistår med å tydeliggjøre rollene i «det optimale teamet» slik at man enklere kan fordele ansvar og oppgaver – i tråd med preferanser der dette er mulig – og tydeliggjøre hvilke roller som eventuelt mangler i teamet.

Z

Selvledelse

Forstå hvordan du kan få det beste ut av deg selv, og bygge oppunder og opprettholde din egen motivasjon. Dette handler ofte om å gjøre de riktige tingene fremfor å gjøre ting riktig. Du kan lære å priotere smartere og styre tiden din bedre, øve på å se muligheter der du tidligere så begrensninger, og trene opp både motet og utholdenheten som kreves for å skape innovasjon og vekst.

Vellykket samspill

Ettersom prosjektene og grensesnittene blir stadig mer komplekse, vokser både risikoen, størrelsen og byråkratiet i prosjektene. Studier viser at dette kan imøtegås av godt samspill og høy tillit mellom aktørene. Vellykkede samspillsprosjekter krever at vi tenker nytt rundt bestiller – leverandør-perspektivet. Vi bistår samspillsprosjekter direkte, og utdanner ledere til å ta større ansvar for prosessveiledning.

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!