Ringvirkningene av vårt arbeid

Vi utvikler og endrer virksomheter, prosesser og mennesker, som igjen gir ringvirkninger i samfunnet. Dette er en påvirkningkraft vi er stolte av og ydmyke til. Gjennom den skaper vi varige verdier, for flest mulig mennesker, på en bærekraftig måte.

Sammen gjør vi endring mulig. Under kan du se eksempler på hvordan.

 

Kontinuerlig tjenesteutvikling i Bymiljøetaten

Det blir stadig utviklet enklere og bedre måter å gjøre ting på gjennom kontinuerlig tjenesteutvikling.

Bymiljøetaten i Oslo har blant annet utviklet tjenesten Bymelding, hvor du enkelt og greit kan melde om feil og mangler i bybildet. I tillegg har de et produkt for å melde inn om utfordringer i trafikken, og ett produkt som legger til rette for bedre mobilitet i byen og regulering av små el-kjøretøy.

Vi i Metier er stolte av å stille med prosjektleder og produktutvikler i utviklingen av disse tjenestene. Sammen gjør vi Oslo til en bedre by å bo i.

Les mer her. 

Bymiljøetaten gjør det enklere å melde om feil og mangler i bybildet. Vi bistår dem på veien.

Vanir dekarboniserer verdikjeder, vi hjelper deg med å lykkes.

Skaper bedrifter som en del av det grønne skiftet

Behovet for å dekarbonisere industrielle verdikjeder øker, og Vanir Green Industries har som mål å være en del av løsningen. Vanir er en nordisk selskapsbygger og et investeringsselskap. Selskapet er grunnlagt av Tore Ivar Slettemoen, en av de tidlige gründerne bak FREYR. Med en ambisjon om å bygge en bærekraftig fremtid, fokuserer de på selskaper innen fornybar energi og grønne verdikjeder.

I porteføljen finnes selskaper som Freija, Njordr, Removr og Blastr.

Gjennom vår kompetanse i grensesnittet virksomhetsutvikling og komplekse prosjekter, støtter vi Vanir i dette. Sammen gjør vi endring mulig.

Caverion løfter sin kompetanse innen prosjektledelse

Når Caverion investerer i kompetanse innenfor prosjektledelse og eierstyring, sikrer de en samlet kultur for god prosjektgjennomføring i organisasjonen. For en organisasjon som leverer smarte, energieffektive og grønne bygg er dette viktig. Da sikrer de en gjennomgående god kvalitet i hver eneste leveranse.

Metier er en stolt samarbeidspartner i denne prosessen. Du kan lese mer om samarbeidet med Caverion her.

Caverion leverer bygg som gir positiv effekt på verden. Metier hjelper dem å lykkes.

Heidelberg Materials sørger for en grønnere sementproduksjon med fullskala karbonfangst. Sammen gjør vi det mulig.

Karbonfangst og lagring - et viktig steg for industrien

Sementindustrien står for 6-8% av verdens totale menneskeskapte CO2-utslipp. Samtidig er betong, som jo er laget av sement, det mest brukte byggematerialet i verden i vår tid. Forbruket er også forventet å øke i takt med befolkningsvekst.

Karbonfangst og lagring (CCS) vil spille en viktig rolle i å stoppe klimaendringene. Nå bygger Heidelberg Materials verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk.

Vi i Metier er stolte av å kunne bidra med vår kompetanse innen prosjektledelse i det som er det største miljøprosjektet i norsk industri noensinne. Årlig vil anlegget spare Norge for 400 000 tonn CO2 - Det vil si 1% av Norges totale utslipp!

Les mer om Norcem her.

Norsk helsenett knytter helse-Norge sammen

Et av behovene vi har i helsetjenesten er en felles oversikt over pasienters medisinbruk på tvers av helseinstitusjoner, som fastleger, sykehus, sykehjem og andre spesialister. Nå utvikles det en felles løsning for denne informasjonen. Dette øker pasientsikkerheten gjennom å gi riktig informasjon til de som trenger det.

Metier bidrar til at Norsk helsenett når målet om en sikker og effektiv tjeneste – og dermed også et bedre helsetilbud for deg og meg.

Du kan lese mer her.

Norsk helsenett bedrer sine digitale løsninger, og dermed også helsetilbudet. Metier hjelper dem på veien.

For Coop Norge Eiendom sikrer myProjects en fullstendig oversikt over porteføljen. Da lykkes de gang på gang med prosjekter.

Sikrer fortsatt vellykkede prosjekter i fremtiden

40 års erfaring med prosjektledelse tilsier at det å ha en god metodikk for prosjektgjennomføring er viktig. Når du også har et porteføljestyringssystem som gjør virksomhetens prosjektmetodikk og beste praksis lett tilgjengelig, forenkler du hverdagen og bedrer forutsetningene for å lykkes med prosjekter.

Coop Norge Eiendom forbedrer sin prosjektgjennomføring gjennom å innføre god prosjektmetodikk og eierstyringsmodeller for hele organisasjonen. Sammen med implementering av myProjects – en plattform for prosjekt- og porteføljestyring som gjør organisasjonens beste praksis for prosjektgjennomføring lett tilgjengelig for alle involverte – sikrer Coop Norge Eiendom at de også i fremtiden lykkes med sine prosjekter.

Bransjene vi jobber i

Våre kunder er innen både privat og offentlig sektor, og omfatter virksomheter innen ulike bransjer. Under kan du lese mer om hva vi har hjulpet noen av våre kunder med.

Metier er Skanskas alliansepartner når det gjelder satsing på kompetansebygging innen prosjekteierstyring, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og produksjonsledelse. Sammen er det skapt en effektiv læringsprosess med skreddersydd, relevant faglig innhold.

Metiers ekspertise innen prosjektledelse og organisasjonsutvikling har vært et sentralt bidrag til FREYR sitt mål om dekarbonisering av globale energi- og transportsystemer. Vi samarbeider om videre utvikling av organisasjonen, digitalisering og planlegging og gjennomføring av prosjekter i Norge og utlandet

Prosjektportalen myProjects gjør Bane NORs prosjektmodeller og beste praksis lett tilgjengelig for hele virksomheten. Løsningen legger til rette for en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter i Bane NOR.

Metier bistår Heidelberg Materials med prosjektlederteam, og jobber tett sammen med virksomhetsledelsen i det som skal bli verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst, transport og lagring. Satsningen er en del av visjonen om nullutslipp av CO2 fra betongprodukter innen år 2030. Dette ene anlegget vil spare Norge for 400 000 tonn CO2 årlig – nesten 1% av landets totale utslipp.

Hausmanns hus er et rehabiliteringsprosjekt som virkelig har tatt miljøperspektivet på alvor. Byggherre Hathon har ambisjoner om å nå klassifiseringen BREEAM excellent, og har startet prosessen med å bli klassifisert SMART-bygg. Prosjektet har tatt høyde for smittevern i utformingen, og er muligens det første private bygget med innebygd smittevern i Norge.

Atea har satset bredt på kompetanseheving innen prosjektlederfaget. I tett samarbeid med Metier, har de utviklet utdanningsprogrammet – Atea Presisjon. Programmet sørger for at deres medarbeidere, fra toppledelse til prosjektmedarbeider, er sertifiserte og har nødvendig kompetanse. Igjennom Atea Presisjon har de fått et felles begrepsapparat og en beste praksis for gjennomføring av prosjekter.

Autosys kjøretøy i regi av Statens Vegvesen er en av de største digitale suksesshistoriene i offentlig forvaltning. En gjennomføring basert på kjente rammeverk og smidige prinsipper, kombinert med felles kultur og verdier har vært avgjørende for en samfunnsnytte på over seks milliarder kroner. Metier har bidratt til suksessen gjennom å ha sentrale roller i ledelsen med spisskompetanse innen storskala smidig, kultur og eierstyring.

Som en del av vårt forbedringsprogram Sirius har vi tatt i bruk myProjects som Mantenas Prosjektportal. Dette er det naturlige stedet å oppsøke for å få oversikt over alle pågående prosjekter (kundeprosjekter og interne prosjekter), og sikrer faktisk bruk av vår prosjektmetodikk og beste praksis. Den legger til rette for en enhetlig måte å gjennomføre, og følge opp prosjektene våre på, og sørger for en standardisert statusrapportering.

Prosjektportalen myProjects sikrer implementering og digitalisering av virksomhetens prosjektmodeller og arbeidsprosesser på ny plattform (O365).
Gjennom dette får våre prosjektmedlemmer enkelt tilgang til beste praksis og hjelp til å gjennomføre sine prosjektoppgaver på en effektiv måte, hver gang.

Vi har samarbeidet med Forsvarsmateriell om et helhetlig utdanningsløp i prosjektledelse kalt PRINSIX utdanningsprogram. Programmet er for alle ansatte i forsvarssektoren, og belyser internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk, samt forsvars-spesifikk prosjektpraksis basert på PRINSIX-rammeverket.

Sammen med Hydro har vi etablert et globalt opplæringsprogram i prosjektledelse. Opplæringsprogrammet er et virkemiddel for å gi 35 000 ansatte, fordelt på 150 lokasjoner i 40 forskjellige land, en enhetlig tilnærming til prosjektgjennomføring. Programmet er tilpasset Hydro.

Metier samarbeider med Myloc Construction, som er leverandør av software for digitalisert bygglogistikk. Erfaringene fra Sverige viser at bruk av systemet bidrar til produktivitetsvekst på så mye som 20%, og vi er allerede godt i gang med å implementere systemet i byggeprosjekter som det nye rikshospitalet.

Vi har bidratt i innføring av BIM i drift og vedlikehold i Oslo Universitetssykehus Eiendom for å oppnå OUS sin ambisjon om digitalisering av eiendomsforvaltningen.

Vi har bidratt med opplæring hos Thommessen i et forbedringsprogram kalt ThommessenProsjekt. Siden 2014 har de kurset alle sine medarbeidere i faget, og gjennom denne satsingen har de satt standarden for prosjektledelse i sin bransje.

Sammen med NTE tilbyr vi en prosjektlederutdannelse til alle NTE-ansatte. Det bidrar til å sikre at prosjekter gjennomføres etter beste praksis i NTE og at alle involverte har tilstrekkelig kunnskap og en felles forståelse for faget.

TOMRA har en tydelig uttalt vekstambisjon. For å understøtte en slik ambisjon må man ha de nødvendige talentene i organisasjonen. Talent Management er derfor et viktig fokusområde for TOMRA, og en av grunnene til at man satte i gang prosjektet med å iverksette nytt system med global ryggrad og lokale tilpasningsmuligheter. Metier har fungert som en samarbeidspartner i innføringsprosessen, og har bidratt med kompetanse innenfor digitalisering, endrings- og prosjektledelse, samt smidige metoder.

Våre kunder sier

- I vår viktige kapitalinnhentings- og børsnoteringsprosess har konsulentbistanden fra Metier vært meget verdifull for ledelsen. Metier har også bidratt med konsulenter i flere prosjektroller knyttet til tidligfaseutvikling av FREYR sine prosjekter for bygging av batterifabrikker.

Tom Einar Jensen

CEO, FREYR Battery

– Prosjektledelse er vårt viktigste fag. Da må vi ha det absolutt beste prosjektakademiet i byggenæringen. Det må være tilpasset vår strategi og våre behov, og det må innfri eller overgå deltakernes forventninger og ikke minst må det bidra til at Skanska gjennomfører gjentakende vellykkede prosjekter. GNIST spiller en svært viktig rolle i arbeidet med å kontinuerlig utvikle selskapet vårt.

Ståle Rød

Adm. Dir., Skanska Norge

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!