Norske Removr vil snu klimautviklingen ved å fjerne CO2 direkte fra luften

helse

25. august 2023

Om vi skal klare å stanse den globale oppvarmingen, og helst reversere den, er vi nødt til å rette opp skaden som allerede er skjedd. Dette er kjernen i Direct Air Capture (karbonfjerning direkte fra luften), som Removr har tatt seg mål av å industrialisere og bygge ut i stor skala.

Removr har blant annet mottatt støtte fra Enova for å bygge en pilot på Mongstad som et steg mot storskala. Selskapet er også tildelt støtte fra amerikanske myndigheter til etableringen av en hub for karbonfjerning i USA sammen med flere industripartnere. Så hvordan gjøres karbonfjerning fra luften i praksis?

Fjerner CO₂ rett fra atmosfæren

Tradisjonell karbonfangst innebærer at det fanges CO₂ fra et punkt som forårsaker stor forurensing før utslippene kommer ut i atmosfæren, for eksempel fra et industrielt anlegg. Direkte karbonfjerning, som er løsningen Removr utvikler, innebærer at CO₂ fjernes etter at utslippene har nådd atmosfæren. Konsentrasjonen av CO₂ er da typisk lavere enn ved punktutslipp, noe som gjør at det stilles høye krav til teknologien.

Removrs ambisjon er å bli den ledende globale aktøren innen karbonfjerning fra luften. Et viktig skritt på veien er verdens første fullskala karbonfjerningsanlegg som tar i bruk såkalt «solid sorbent» (se «Dette er Direct Air Capture» under). Det vil ha en kapasitet på 1 million tonn CO₂ per år. Selskapet planlegger å bygge dette i USA med oppstart før dette tiåret er omme.

Hvordan gjør de det?

Removrs forretningsmodell går ut på å bygge, eie og drifte anlegg for karbonfjerning fra luften og utstede og selge utslippskvoter. Kjøperne i dette markedet er typisk selskaper med store direkte eller indirekte utslipp, som har ambisiøse klimamål. Disse har allerede vist stor betalingsvilje.

– Removrs løsning er den mest miljøvennlige blant de kjente DAC-teknologiene, sier CEO i Removr, Einar Tyssen. Den involverer ingen utslipp av kjemikalier, og har også tydelige kostnadsfordeler på grunn av teknologiens energieffektivitet.

Dette er Direct Air Capture

DAC, eller Direct Air Capture, er å fjerne CO₂ direkte fra atmosfæren. Removr gjør dette ved å blåse store mengder luft gjennom zeolitt, som er et mikroporøst mineral. Når denne er mettet med CO2 vil den varmes opp. Klimagassen frigjøres slik at den kan hentes ut og isoleres fra de andre gassene i luften.

Når zeolitten er mettet med CO₂, varmes den opp. Da frigjøres klimagassen slik at den kan hentes ut som en separat CO₂-strøm. Fordelen ved å bruke zeolitt er at fangsten ikke involverer utslipp av kjemikalier.

– Vi må forbi netto null

Selv om vi lykkes med å redusere utslippene, har vi allerede fylt atmosfæren med så store mengder CO₂ at drivhuseffekten vil fortsette å varme opp jorden selv om vi når det globale målet om netto null utslipp.

– Vi må forbi netto null. Da er det klart at vi er nødt til å ikke bare stoppe utslippene, men også fjerne de mengdene med CO₂ vi har pumpet ut i atmosfæren, forklarer Tyssen.

For å få til dette må to karbonfjerninganlegg med en kapasitet på 1 million tonn karbon per år settes i drift hver uke frem til 2050. Statlige og private investeringer i teknologi for karbonfjerning akselerer med USA i førersetet. Etter hvert som man ser at dette kan gjennomføres i stor skala til lavere kostnad, vil flere få øynene opp for denne typen mulighet til å fjerne utslipp.

Samarbeider om skalering

Enova-støtten på 36 millioner kroner er en anerkjennelse av kvaliteten på Removr-organisasjonen og potensialet til teknologien. Det er også et viktig skritt videre i arbeidet med å reversere klimaendringene. Metier bisto Removr i arbeidet med søknaden.

– Å ha et nøytralt blikk utenfra er veldig verdifullt i slike prosesser. Det å ha noen som kan hjelpe deg med nye øyne og se om prosjektet du går for er riktig eller feil kan avgjøre om du får investorene du trenger. Ikke minst kan det avgjøre om du lykkes eller ikke med å realisere prosjektet i tråd med målene, sier Magne Lilleland-Olsen.

Han er en av de fra Metier som har bistått Removr med blant annet gjennomgang av skalering og planer for prosjektporteføljen.

– Å kunne bidra til at et så viktig initiativ blir satt ut i livet er virkelig givende for oss i Metier, fortsetter Lilleland-Olsen. Vi ønsker å bidra til en god samfunnsutvikling, og da er selskaper som Removr viktige.

– Metier har en unik kompetanse og erfaring i skjæringspunktet mellom forretningsetablering, prosjektledelse og virksomhetsutvikling. Det er noe vi har dratt god nytte av i denne prosessen, sier Tyssen.

Norge har et naturlig konkurransefortrinn

Removr har sitt hovedkvarter i Oslo, og en pilot er under utvikling for testing på Teknologisenter Mongstad (TCM). Organisasjonen ser på Norge, Island og USA som de mest attraktive markedene for å skalere opp karbonfjerning fra luft.

Teknologisenter Mongstad i Hordaland, er verdens mest avanserte senter for testing og utvikling av CO₂ -teknologi. På Island er det god infrastruktur, fornybar energi og en etablert verdikjede for transport og lagring av CO₂. I USA er markedet raskt fremvoksende støttet av amerikanske myndigheter og verdens mest attraktive direkte insentiver for karbonfjerning med permanent lagring.

– Norge har verdensledende kompetanse og lang industriell erfaring fra karbonfangst. Vi har mulighet til å ta en ledende posisjon innen karbonfjerning fra luft, fastslår Tyssen.

Les mer om virksomhetsutvikling i Metier her.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...