Møt Fanny: fra intensivsykepleier til prosjektleder

helse

14. november 2023

Fanny er en av våre erfarne prosjektledere fra divisjon Constructions helsebygg-avdeling. Hun har spesialisert seg innen sykehusprosjekter, og er opptatt av å fortsette og utvikle seg som prosjektleder. Dette er et komplekst og viktig arbeid som krever mye av en. Så hvem er Fanny, hvordan havnet hun her, og ikke minst; hvordan gikk hun fra å være intensivsykepleier til å bli prosjektleder?

- Det er jo ikke lett å oppsummere seg selv, ler Fanny når vi spør. Jeg kan jo si at jeg er «litt Pippi». Det jeg ikke har gjort før tenker jeg at jeg sikkert får til – jeg kan hvert fall prøve.

Blant interessene til Fanny finner vi både ridning, motorsykkel, alpint og håndverk.

- Jeg hadde kreative foreldre som har lært meg at ingenting er umulig, så jeg er ikke redd for å prøve nye ting, forteller hun videre.

Denne holdningen er nok noe som også har formet både karriereveien og måten Fanny går frem på i sin prosjektledelse.

Gikk fra intensivsykepleier til prosjektleder

En av interessene til Fanny, er også det som driver henne i arbeidet.

- Jeg er veldig interessert i hvorfor mennesker gjør som de gjør, hvordan vi uttrykker oss med språk, men også med følelser og fysiologisk uttrykk. Og jeg kobler dette til prosjektledelse. Det er spennende og viktig å forstå rasjonale for våre handlinger, hva som er driverne for at vi tenker, sier og handler som vi gjør.

Denne interessen for mennesker var noe av det som førte Fanny inn i en sykepleierutdannelse, og litt senere inn i prosjektlederyrket.

-Det var egentlig ganske tilfeldig. Jeg sluttet som intensivsykepleier for å begynne med forebyggende arbeid i en prosjektstilling. Dermed ble det påbygging med prosjektledelse.

- Helsepersonell er et sentralt virkemiddel

Nå jobber Fanny som prosjektleder innen samhandling i et stort sykehusprosjekt. Her jobber hun som «oversetter» mellom sykehusansatte fra klinikk og støttefunksjoner i det framtidige sykehuset, og arkitekter og tekniske rådgivere som tegner og prosjekterer byggene.

- Helsepersonell er i seg selv en sentral faktor i pasientbehandlingen. En annen viktig rammebetingelse for å kunne utøve faget og hjelpe pasientene på best mulig måte, er å ha hensiktsmessige bygg og riktig utstyr. Derfor er det helt avgjørende at de klinikkfaglige ambisjonene, konseptene og funksjonskravene er tydelig formulert og presist kommunisert.

Kommunikasjon i sentrum

Å lykkes i prosjekter handler 80% om kommunikasjon, forklarer Fanny. Effektiv kommunikasjon er en suksessfaktor i alle prosjekter, og i komplekse sykehusprosjekter er dette særlig viktig.

- Kommunikasjon er et kraftfullt verktøy, i både positiv og negativ forstand. I et prosjekt med mange involverte, med forskjellige fagbakgrunner og ofte ulike interesser, er det viktig å bygge tillit gjennom åpen kommunikasjon.

Å få alle parter til å dra i samme retning

I det store bildet er det tre prinsipielle parter i alle leveranseprosjekter; de som skal bruke det nye sykehuset, de som skal produsere det, og de som bestiller og eier bygget. Innenfor disse tre partene finnes en rekke ulike, og ofte motstridende interesser.

Fannys jobb handler om å holde fokus på prosjektets mål og planer, og få prosjektdeltakerne til å jobbe skulder ved skulder slik at flest mulig synspunkter og alle perspektivene blir grundig belyst, før beslutninger blir tatt.

- Alle perspektivene må få en tydelig stemme. Dette forutsetter åpne prosesser hvor alle involverte blir hørt, og hvor man evner å se hele bildet. Min oppgave er å være fasilitator i denne prosessen og bidra til at helheten kommer frem.

Les også: Nytt helsehus til Sanitetskvinnene leveres før tid og under budsjett

Tidligfasen gir ringvirkninger inn i drift

Fannys hovedinteresse og kjernekompetanse er tidligfase. Her avklarer man hvilken virksomhet som skal benytte seg av det ferdigstilte bygget, hvordan man skal jobbe i og bruke det i et langsiktig tidsperspektiv, og hvilke funksjonskrav dette stiller til bygg og utstyr.

- Det er i denne fasen vi definerer rammene og forutsetningene for byggeprosjektet. For å kunne kvalitetssikre prosjektets overordnede rammer er det helt avgjørende at sykehusets framtidige konsepter og arbeidsmåter beskrives konkret i tidligfasen. Planleggingen av et sykehusbygg er uløselig knyttet til sykehusets faglige og strategiske planer, og viktigheten av dette samspillet må ikke undervurderes.

Les også: Hvordan kan du sikre verdioptimalisering fra prosjektets begynnelse?

Beslutninger som tas i denne fasen har ringvirkninger i både prosjekteringsfasen, i byggefasen og etter at sykehuset er ferdigstilt og satt i drift.

- Gevinstpotensialet ved å få et nytt sykehusbygg ligger i sykehusets framtidige drift. Det nye bygget må understøtte nye og hensiktsmessige arbeidsmåter og -flyter som gir helsegevinst for pasientene.

Man kan se for seg at 1 krone investert i tidligfase blir til 10 kroner i prosjektering, 100 kroner i byggefasen og 1000 kroner i driftskostnader. Da er det lett å forstå at den første kronen må investeres riktig, forklarer Fanny.

Les også: Hvorfor er sykehusprosjekter vanskelige?

Må forstå morgendagens behov

For å kunne planlegge med riktige forutsetninger i tidligfasen, og skape det riktige prosjektet, er det viktig å forstå sykehusets framtidige behov.

- Det er i sykehusvirksomheten den virkelige verdiskapingen ligger, mens bygg og utstyr er virkemidler. Vi må forstå virksomheten i dag, og hvordan den skal utvikle seg mange år fremover i tid.

Dette er noe av den kjernekompetansen Fanny tar med seg inn i prosjektarbeidet; det å tenke forbi dagens situasjon, og jobbe for å legge til rette for fremtidens behov. Hun har høy bevissthet om hvilken innvirkning prosjektene hun jobber i har på samfunnet.

- Det å være sykepleier er å være proaktiv, og jeg tror jeg har tatt med meg proaktiviteten inn i prosjektarbeidet.

Bygger for fremtidens organisasjoner

Sykehusene som bygges krever enorme investeringer. De skal serve de behovene helsesektoren har om 10, 20, kanskje til og med 40 år. Da er det viktig at vi bygger for fremtidens organisasjoner, og ikke for de vi har i dag.

- Jeg som prosjektleder må tørre å stille spørsmål og utfordre. Hvordan skal dere jobbe fremover? Hvordan skal dette nye bygget hjelpe dere å utvikle pasientbehandlingen? Om vi bygger for virksomheten slik den er i dag, vil det neppe være riktig bruk av midler. Vi bør ikke bygge nye hus for gamle organisasjoner.

Hun er klar på at en stor del av arbeidet handler om endringsledelse.

- Prosjektledelse er egentlig endringsledelse. Vi bruker endringsledelse i prosjektene både for å få det riktige prosjektet, og for at prosjektet skal gå på skinner.

Hva kreves for å lede komplekse prosjekter?

Fanny er bare ett eksempel på en prosjektleder med spesialkompetanse i Metier. Som alle våre konsulenter har hun både fagspesifikk kompetanse og prosjektledelse, som er en viktig kombinasjon for å lykkes i rollen.

- Å jobbe målrettet og verdibasert, og å ha god rolleforståelse er viktig. Alle involverte må forstå og respektere hvor vi står og hvor vi skal i prosjektet. Å jobbe målrettet med god rolleforståelse lærte jeg nok allerede i tiden som sykepleier og intensivsykepleier. I en akutt situasjon er det helt avgjørende å kjenne sin rolle og sitt ansvar. Først da kan vi jobbe effektivt i team, og løse krevende oppgaver sammen.

Det å være en del av et kompetent prosjektledermiljø har mye å si, forteller Fanny videre.

- Det er en viktig grunn til at jeg er ansatt der jeg er. Metier er et solid firma med høykompetente, flinke mennesker. I tillegg har vi lydhøre ledere og et godt sosialt miljø.

Vil du jobbe med noen av Norges største prosjekter?

Når vi nå skal styrke vår virksomhet innen bygg, helsebygg, industri og infrastruktur, ser vi etter deg som har kompetanse og erfaring innen prosjektledelse, planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...